Palvelun käyttöehdot 1.1.2020 alkaen.

Gd-group.fi on GD-Group osk:n (Y-tunnus:2998449-6)
(myöhemmin palveluntuottaja) ylläpitämä palvelu.
Palvelua voi käyttää vain rekisteröityneet käyttäjät (myöhemmin työnsuorittaja).
Rekisteröityminen on maksutonta, eikä velvoita käyttäjää käyttämään palvelua.
Rekisteröitymällä käyttäjä hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja

Työnsuorittaja sitoutuu noudattamaan Suomen lakeja kaikessa palvelun kautta
laskuttamassaan työssä.

Työnsuorittaja hankkii itse työnsä ja sopii siihen liittyvät asiat suoraan
toimeksiantajansa kanssa.
Palveluntuottaja suosittelee tekemään kirjallisen sopimuksen.

Työnsuorittajan tulee määritellä laskutushintansa niin, ettei maksettava
bruttopalkka alita yleissitovassa työehtosopimuksessa määritettyä palkkatasoa.

Työnsuorittajalla on velvollisuus itse selvittää kaikki työnsä alakohtaiset lait ja
asetukset, sekä verotukseen ja luvanvaraisuuteen liittyvät seikat sekä noudattaa niitä.

Työnsuorittaja sitoutuu noudattamaan työturvallisuusmääräyksiä.

Palveluntuottajan kautta työnsuorittaja voi ottaa tapaturmavakuutuksen.
Palveluntuottaja sisällyttää vakuutusmaksun palvelumaksuun niin, että
palvelumaksuprosenttia nostetaan 1% verran.
YEL-vakuutuksen tarvitessaan työnsuorittaja järjestää sen itse.

Palveluntuottajalla on vastuuvakuutus, joka kattaa kolmansille osapuolille
aiheutuneet vahingot 1 000 000 euroon saakka. Omavastuuosuus on työnsuorittajan vastuulla.

Palveluntuottaja ei anna takuuta työnsuorittajan tekemästä työstä missään
tilanteessa. Palveluntuottaja ei suorita tuotevastuulain mukaisia korvauksia.

10§ Työnsuorittaja on velvollinen kertomaan toimeksiantajalle palveluntuottajan
roolista ja vastuista ennen työn aloittamista.

11§ Kirjanpidon ja verotuksen osalta työnsuorittaja luetaan palveluntuottajan työntekijäksi.
Muilta osin työnsuorittajan laillinen asema saattaa kuitenkin poiketa siitä.
Työttömyysetuuksien osalta työnsuorittaja saatetaan katsoa yrittäjäksi -
palveluntuottaja ei ole vastuussa mahdollisien työttömyysetuuksien katkeamisista tai muista
työnsuorittajaan kohdistuvista viranomaistoimenpiteistä.

12§ Palveluntuottajalla on oikeus olla hyväksymättä laskutustoimeksiantoa,
kulukuitteja tai matkakorvauksia.
Palkkaa ei voida maksaa ennen kuin laskuun liittyvät asiakirjat on toimitettu
asianmukaisesti. Palveluntuottaja ei ota vastuuta kolmannen osapuolen
hukkaamista kuiteista tai muista asiakirjoista.

13§ Riitatilanteissa työnsuorittaja sopii työsuoritukseen liittyvät erimielisyydet suoraan
toimeksiantajansa kanssa.
Laskutukseen liittyvissä erimielisyyksissä palveluntuottaja vastaa riitatilanteesta,
edellyttäen että kaikki työnsuorittajan vastuut on täytetty (esim. tuntikirjaukset,
kulukuitit jne.). Laskutustoimeksiannon yhteydessä tapahtuneista virheistä
vastaa työnsuorittaja.

14§ Palveluntuottajalla on oikeus periä sille aiheutuneet kustannukset joko
työnsuorittajalta tai tämän toimeksiantajalta, riippuen siitä kenen toiminnasta
kustannuksia aiheutuu.

15§ Bruttoansio määräytyy työnsuorittajan arvonlisäverottomasta laskutushinnasta.
Bruttoansiosta vähennetään voimassa oleva palvelumaksu sekä työnantajalle
ja työntekijälle lakisääteiset sivukulut.
Palvelumaksun suuruus on 3-4% laskun arvonlisäverottomasta summasta.
Palvelumaksu on kuitenkin vähintään 25 euroa (sis. Alv 24%) per palkka ja
enintään 300 euroa (sis. Alv 24%) per kalenterikuukausi.
Tiimilaskutuksessa palvelumaksun suuruus on 3-4% per tiimi, enimmäismaksun ollessa 400 euroa (sis.alv ja tapaturmavakuutukset) per kalenterikuukausi. 
Palveluntuottaja voi halutessaan myöntää myös pienempiä palvelumaksuprosentteja
esimerkiksi jonkin kampanjan tms. yhteydessä.

16§ Työnsuorittaja toimittaa palveluntuottajalle voimassa olevan verokorttinsa
palkanmaksua varten, jonka mukaan palveluntuottaja pidättää ja suorittaa
veronmaksun. Jos verokorttia ei ole toimitettu palkanmaksuun mennessä,
pidätetään palkasta 60% veroa.

17§ Palveluntuottaja laskee ja maksaa palkan työnsuorittajan pankkitilille.
Palkka maksetaan työnsuorittajan palkanmaksutoiveen mukaan, joko kuun
- kuukauden 15. tai 30.päivä, edellyttäen, että maksusuoritus on saapunut.
- yhden (1) arkipäivän kuluessa maksusuorituksen saapumisesta.
Tapauskohtaisesti voivat sopijaosapuolet sopia palkanmaksun myös muulla tavalla.
Työnsuorittaja voi halutessaan nostaa palkan enintään viidestä (5) laskusta
kerralla.

18§ Työhön liittyvät verottomat kulukorvaukset ja päivärahat korvataan kuitteja
vastaan. Verottomat kulukorvaukset korvataan verohallinnon ohjeiden
mukaan. Kulukorvaukset tulee laskuttaa asiakkaalta, muuten korvaukset
tulee hakea omassa henkilökohtaisessa verotuksessa.
Työnsuorittaja ei voi saada korvauksia käyttöomaisuushankinnoista (esim.
koneet, laitteet, kalusto, rakennukset jne.) palveluntuottajan kautta, koska
omaisuuden tulisi olla palveluntuottajan omistuksessa.
Työnsuorittajan voi vähentää em. hankinnat henkilökohtaisessa verotuksessa.

19§ Työnsuorittaja vastaa siitä, että verottomien korvauksien tiedot ovat oikein.
Kulukuitit eivät saa olla yli kaksi (2) kuukautta vanhoja.
Työnsuorittajan vastuulla on katsoa, ettei kulukorvaukset aiheuta tilannetta, jossa
ansiotaso alittaa alakohtaiset minimipalkkasäännökset.
Yli 500 euron kulukorvaukset tulee sopia etukäteen palveluntuottajan kanssa.

20§ Palveluntuottaja toimittaa työnsuorittajalle aina palkanmaksun yhteydessä palkkalaskelman.
Pyydettäessä palveluntuottaja toimittaa työnsuorittajalle palkkatodistuksen.

21§ Jos palveluntuottajalla on avoimia saatavia työnsuorittajalta, on
palveluntuottajalla oikeus pidättää ne mistä tahansa työnsuorittajan tekemästä
laskutustoimeksiannosta.

22§ Palveluntuottaja voi periä erääntyneitä saatavia laskun maksajalta.
Vapaaehtoinen perintä (maksumuistutukset ja -vaatimukset, maksusuunnitelmat
ja trattaperintä) ovat työnsuorittajalle maksuttomia.
Oikeudellinen perintä (saatavalle haetaan oikeudelta ulosottokelpoinen päätös)
aiheuttaa kustannuksia. Työnsuorittaja vastaa toimenpiteistä aiheutuvista
kustannuksista, jos niitä ei saada perittyä laskun maksajalta.

23§ Palveluntuottaja huolehtii työnsuorittajien tietosuojasta tietosuojalain (1050/2018)
ja laki sähköisen viestinnän palveluista (7.11.2014/917) mukaisesti.
Palveluntuottaja ei luovuta asiakastietoja kolmansille osapuolille.

24§ Nämä sopimusehdot ovat toistaiseksi voimassa olevia.
Palveluntuottaja pidättää oikeuden muuttaa sopimusehtoja milloin tahansa, siitä
erikseen ilmoittamalla esimerkiksi kotisivuillaan.
Työnsuorittaja sitoutuu noudattamaan muuttuneita sopimusehtoja seuraavasta laskutustoimeksiannosta alkaen.